LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2016

rakstījis: / trešdien, 27 janvāris 2016 / Publicēts: Pasākumu plāni, Šautriņu mešana, Uncategorized

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2015.gada 10. aprīlī
Protokols Nr. 9/2015

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt šautriņu mešanu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2016.gada labākos šautriņu mešanas sportistus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā organizē un vada LNSF sadarbībā ar kultūras centru „Rītausma”.
2.2. Par LNSF balvas izcīņas šautriņu mešanā norisi atbildīgā pārstāve Gunta Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2016.gada 20.februārī, plkst. 11.00, kultūras centrā „Rītausma”, Rīgā, Kandavas ielā 27.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātus.
4.4. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.5. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ( T vai polo krekls) ar sava kluba simboliku un sporta apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.6. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais rezultāts netiek ieskaitīts.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.8. Dalībnieki startē ar savām šautriņām.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Individuāli – vienā grupā pēc sistēmas 301 vai pēc citas kārtības atkarībā no dalībnieku skaita.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā dalības maksu līdz 2016.gada 11.februārim plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz minētajam pieteikšanās datumam (11.02.2016.): Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .
7. APBALVOŠANA
7.1. 1. – 3.vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem un diplomiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 11.02.2016. – 3.00 EUR
8.4.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 11.02.2016. – 6.00 EUR.
8.5. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas var iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com