Atklātais Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2017

rakstījis: / ceturtdien, 18 maijs 2017 / Publicēts: Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Smilšu volejbols, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 15. jūlijā
Protokols Nr. 15/2016

ATKLĀTAIS LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS SMILŠU VOLEJBOLĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2017. gada uzvarētājus smilšu volejbolā un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt smilšu volejbolu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt smilšu volejbola spēlētāju meistarību dzirdes invalīdiem.

2. VADĪBA
2.1. Atklātā Latvijas Nedzirdīgo čempionāta smilšu volejbolā organizēšanu un vadīšanu atbild Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Par sacensības norisi smilšu volejbolā atbildīgie V. Strazdiņš un G. Beisons
2.3. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina līdzfinansējumu Atklātā Latvijas Nedzirdīgo čempionāta smilšu volejbolā organizēšanai.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2017. gada 1. un 2. jūlijā, Majoru pludmalē, Jūrmalā.
3.1.1. 1. jūlijā pamatturnīrs plkst. no 11.00 – 17.00 un
3.1.2. 2. jūlijā finālspēles plkst. no 11.00 – 17.00.
3.1.3. Sacensību laiki var tikt mainīti atkarībā no komandu skaita.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta vietnē: www.lnsf.lv.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Spēlētājs sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.6. Sacensībās katram pārim jāspēlē vienādās krāsas un veida sporta kreklos. Nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem!
4.7. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.9. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā, šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīties sacensībās, komandu no turnīra izslēdz, saglabājot rezultātu.
4.10. Komanda var atsaukt savu dalību sacensībās (iepriekš par to paziņojot sacensību organizatoriem). Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI, IZSPĒLES SISTĒMA
5.1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.
5.2. Sacensības notiek vīriešu un sieviešu grupās.
5.3. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, ja sasniegti 21 punkti vīriešiem vai 15 punkti sievietēm ar divu punktu pārsvaru.
5.4. Sacensību kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.4.1. Ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.4.2. ja piedalās līdz 7 komandām – riņķa sistēma:
5.4.3. ja piedalās 8 komandas un vairāk – spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm.
5.5. Par uzvaru 2: 0, komanda saņems 2 punktus; par uzvaru 2:1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 1: 2 saņem 1punktu, zaudētāji 0:2 nesaņem punktus.
5.6. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda:
5.6.1. Pēc kopējo setu attiecības;
5.6.2. Pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;
5.6.3. Pēc punktiem savstarpējās spēlēs.
5.7. Protestu komanda var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI.
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācijas uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8.punkts) ne vēlāk kā līdz 2017. gada 21. jūnijam LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas spēlētāju sastāva maiņas gadījumā pieteikumi jāiesniedz atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms spēļu sākuma.
6.5. Komandas vārdiskais pieteikums jāsūta uz e-pastu (lnsf@inbox.lv) līdz 2017. gada 21. jūnijam.

7. APBALVOŠANA
7.1. 1.–3.vietas ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa komandai ( 2 spēlētāji ):
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri – 6,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuri nav LNSF biedri vai individuāli un pēc 21.06.2017.– 12,00 EUR par katru komandu;
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com