2019. gada LNSF balvas izcīņa 64 lauciņu dambretē

rakstījis: / pirmdien, 07 janvāris 2019 / Publicēts: Dambrete, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 10. februāris
Protokols Nr. 2/2018

LNSF BALVAS IZCĪŅA 64 LAUCIŅU DAMBRETĒ 2019
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2019. gada labākos dambretistus.
1.2. Popularizēt un attīstīt dambreti Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt dambretes spēlētāju meistarību.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu dambretē organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Sacensības organizēšanu un norises izdevumus sedz LNSF, saskaņā ar valsts budžeta iedalīto finansējumu.
2.3. Par dambretes balvas izcīņas norisi atbildīgais Armands Hildebrants, kas veic arī tiesneša pienākumus.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2019. gada 19. janvārī, plkst. 11.00 LNS namā, Elvīras ielā 19, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos minētie vai individuāli pieteikušies sportisti.
4.2. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas ID numurs.
4.3. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.4. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko attiecīgi pielikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.6. Dalībniekiem sacensībās jāievēro pastāvošie iekšējie kārtības noteikumi. Sportistiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.8. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.9. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, sacensības tiek atceltas.
5.2. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FMJD noteikumiem.
5.3. Sacensību norises sistēmu atkarībā no dalībnieku skaita nosaka galvenais tiesnesis.
5.4. Apdomas laiks katram spēlētājam – 30 minūtes līdz partijas beigām.
5.5. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem vienāds punktu skaits, tad vietu secību nosaka pārspēle līdz pirmajai uzvarai.

6. PIETEIKUMI
6.1. Pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv)kopā ar dalības maksu jāiesniedz līdz 2019.gada 14.janvārim plkst. 15.00 LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, Luminor Bank AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā dambretē tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē ar diplomiem un kausiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 14.01.2019. – 5,00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs, bez kluba pieteikuma vai pēc 14.01.2019. plkst. 15.00 – 10,00 EUR.
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
9.1. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00EUR drošības naudu.
10.2. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.3. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com