Statūti

BIEDRĪBAS “LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJAS”

STATŪTI

Rīgā, 2009. gadā

1.nodaļa
Vispārīgie noteikumi.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”( turpmāk tekstā – LNSF). LNSF ir patstāvīga, brīvprātīga sporta biedrību vai klubu apvienība, kas koordinē un vada sporta dzīvi Latvijā personām ar dzirdes traucējumiem (turpmāk – Sportisti).
1.2. LNSF darbojas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un LNSF statūtiem. Ievērojot Starptautisko Nedzirdīgo sporta organizāciju (kuru biedri ir LNSF) noteikumus vai citus reglamentējošos dokumentus.
1.3. LNSF ir juridiska persona ar visām LR likumdošanā paredzētām tiesībām un pienākumiem, kārtot darījumus ar juridiskām un fiziskām personām. Patstāvīgi veido savu iekšējo organizatorisko struktūru.
1.4. LNSF savā darbībā vadās pēc vienlīdzības principa, nešķirojot Sportistus pēc tautības, dzimuma, ticības, rases un/vai mantiskā stāvokļa.
1.5.LNSF ir savs zīmogs ar nosaukumu, simbolika, karogs, norēķinu konti.

2.nodaļa.
Darbības mērķi un uzdevumi.

2.1.LNSF galvenais mērķis ir radīt apstākļus, lai izlases sportisti ar dzirdes traucējumiem varētu piedalīties oficiālās vietējās vai starptautiskās sacensībās.
2.2.Noteikto mērķu realizācijai LNSF veic šādus uzdevumus:
      2.2.1. organizē valsts nedzirdīgo čempionātus vai citas sacensības dažādos sporta veidos;
      2.2.2. sadarbojoties Latvijas un starptautiskajām sporta organizācijām, veicina labāko Sportistu piedalīšanos dažādās sacensībās;
      2.2.3. rada apstākļus Sportistu meistarības līmeņa paaugstināšanai regulārās sporta nodarbībās;
      2.2.4. atzīst Vispasaules Antidopinga kodeksa noteikumus un rūpējas, lai visi Sportisti ievēro šajā kodeksā noteiktās prasības un noteikumus;
      2.2.5. izdod informatīvo vai citus sporta popularizācijas izdevumu;
      2.2.6. pēta, apkopo, sistematizē un saglabā materiālus par nedzirdīgo sporta vēsturi;
      2.2.7. veic saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus un uzdevumus;
      2.2.8. veicina sporta izglītības līmeņa paaugstināšanu nedzirdīgiem;
      2.2.9. apkopo un izdara izmaiņas nedzirdīgo sportistu rekordu reģistrā;
      2.2.10. piesaista papildus finansējumu LNSF pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes attīstībai, inventāram un citiem ar sportu saistītiem mērķiem.

3.nodaļa.
Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.

3.1. Par LNSF biedru var būt ikviena Latvijā reģistrēta juridiska persona (turpmāk tekstā – Biedrs), kas atzīst un apņemas ievērot šos LNSF statūtus.
3.2. Lai kļūtu par LNSF Biedru, ar iesniegumu jāgriežas LNSF birojā, pievienojot organizācijas (biedrības) darbības reglamentējošos dokumentus.
3.3. Lēmumu par jaunu Biedru uzņemšanu pieņem LNSF Valde. Ja Valde noraida pieteicēja iesniegumu, atkārtoti var iesniegt tikai pēc 1 (viena) gada aizvadīšanas.
3.4. Lai izstātos no LNSF, par to rakstveidā jāpaziņo LNSF Valdei.
3.5. Biedru var izslēgt no LNSF ar Valdes lēmumu ja:
      3.5.1. ilgāk par 2 gadiem nav maksājis biedra naudu;
      3.5.2. neievēro LNSF statūtus, nepilda pieņemtos lēmumus vai arī nodara būtisku kaitējumu LNSF.
3.6. Lēmumus par Biedra uzņemšanu vai izslēgšanu var pārsūdzēt LNSF kongresam.
3.7. LNSF ved savu Biedru reģistru, sniedz statistiskās ziņas valsts un starptautiskajām sporta institūcijām. Informācija par Biedriem pieejama tikai LNSF Biedriem, LR tiesībaizsardzības institūcijai vai citām LR likumdošanā noteiktām personām.

4. nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi.

4.1. LNSF Biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. caur saviem pārstāvjiem ņemt aktīvu līdzdalību LNSF darbā, izteikt savu viedokli vai priekšlikumus;
4.1.2. saņemt pilnu informāciju par LNSF darbību, iepazīties ar LNSF Valdes lēmumiem, protokoliem vai rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties LNSF organizētajos pasākumos, noteiktā kārtībā izmantot inventāru;
4.1.4. Biedru pārstāvju izvirzīšanā ir tiesības piedalīties visiem individuāliem biedriem – fiziskām personām.

4.2. LNSF Biedru pienākumi:
4.2.1. godprātīgi ievērot LNSF statūtus un izpildīt LNSF Valdes lēmumus un rīkojumus;
4.2.2. popularizēt sportu kā veselīgu dzīves veidu;
4.2.3. ievērot spēkā esošos Antidopinga noteikumus un rūpēties, lai visi sportisti tos regulāri ievēro;
4.2.4. noteiktā termiņā maksāt biedru naudu;
4.2.5. cienīt un rūpēties par LNSF imidžu un tradīcijām, cienīt citu Biedru viedokli.
4.3.Izslēgto vai izstājušos Biedru finansu vai citi ieguldījumi netiek atdoti.
4.4. LNSF Biedri neatbild par federācijas saistībām, LNSF neatbild par Biedru saistībām.

5.nodaļa
Organizatoriskā struktūra.

5.1. LNSF augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce. Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā pilda no Biedru vidus izvirzīto pārstāvju – fizisko personu sapulce – Kongress.
5.2. Kongresa starplaikā LNSF darbu vada Valde, kuru statūtos noteiktā kārtībā ievēl Kongress.

6. nodaļa
Kongress.

6.1. LNSF Kongress notiek reizi 4 (četros) gados.
6.2. Biedru izvirzītie pārstāvji ir Kongresa delegāti (turpmāk tekstā – Delegāti), kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Delegāti kongresā piedalās personīgi, paužot tikai Biedru viedokli.
6.3. Visiem Biedriem ir vienāds balsu skaits. Balsu skaitu nosaka Valde.
6.4. Kongresa darba kārtību un tajā izskatāmos jautājumus un lēmuma projektus Delegātiem jāsaņem ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sēdes.
6.5. Priekšlikumi par lēmuma projektiem jāiesniedz rakstveidā LNSF Valdei ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms Kongresa sākuma.
6.6. Kongress ir tiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 izvirzīto Delegātu. Ja Kongress nav tiesīgs sakarā ar kvoruma trūkumu, Valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktais Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita, ar nosacījumu, ja tajā piedalās vismaz 2 (divu) Biedru pārstāvji.
6.7. Ārkārtas Kongresu Valde var sasaukt, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā 1/5 (viena piektdaļa) Biedru. Kongresu sasauc divu mēnešu laikā.
6.8. Kongresu vada LNSF prezidents, ja pārstāvji neievēl citu Kongresa vadītāju. Kongresa gaita tiek protokolēta, kuru paraksta 2 (divi) Kongresa pilnvarotās personas.
6.9. Kongress notiek atklāti, ja pamatotu lēmumu par citu kongresa norises kārtību nepieņem pats Kongress.
6.10. Visus lēmumus Kongress pieņem, ja par tiem nobalso vienkārši Delegātu vairākums. Citu balsošanas kārtību vai veidu izlemj klātesošie Delegāti.
6.11. Kongress:
    6.11.1. noklausās un izvērtē pārskatus par LNSF Valdes un revidenta darbu;
    6.11.2. koriģē, papildina un apstiprina LNSF darbības programmu, kas nosaka darbības uzdevumus noteiktam laika periodam;
    6.11.3. ja nepieciešams izdara papildinājumus vai grozījumus LNSF Statūtos. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc grozījumu reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā;
       6.11.4. ievēl vai atsauc LNSF valdes priekšsēdētāju – prezidentu. Prezidentam jāatbilst šādiem kritērijiem:
       6.11.4.1. ir Latvijas Republikas pilsonis ar dzirdes traucējumiem un sasniedzis 25 gadu vecumu;
       6.11.4.2. vismaz 5 gadus ir aktīvs biedrs kādā no nedzirdīgo sporta klubiem;
       6.11.4.3. labi pārvalda latviešu nedzirdīgo zīmju valodu un saprot angļu valodu;
       6.11.4.4. ir iestādes vadītāja darba pieredze.
       6.11.5. ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku – viceprezidentu, kuru izvirza prezidents;
       6.11.6.ievēl LNSF Valdi, kuras kandidatūras iesaka prezidents. Pretendentiem jābūt 21 gadu vecumu sasniegušām rīcībspējīgām fiziskām personām, kuri ir individuālie biedri kādā LNSF klubā. Valdē jābūt pārstāvēti vismaz divi Latvijas reģionos esošie Biedri;
       6.11.7. ievēl LNSF revidentu, vai tā pienākuma veicēju;
       6.11.8. Valdi un revidentu ievēlēti uz 4 (četru) gadu termiņu.
6.12. LNSF amatpersonas (prezidents, viceprezidents, Valdes locekļi un revidents) tiek ievēlētas aizklātā balsošanā, ja Kongress nav izlēmis citādi. Pārējos lēmumus pieņem atklātā balsošanā, ja kongress neizlemj citādi.
6.13. LNSF Kongresam ir tiesības uzticēt konkrēta jautājuma izlemšanu vai risināšanu LNSF Valdei, izņemot LNSF Statūtos noteiktos gadījumus.
6.14. Tikai Latvijas Republikas tiesa, pamatojoties uz LNSF Biedra, Valdes locekļu vai revidenta pieteikumu, var atzīt kongresa lēmumu par spēkā neesošu, ja attiecīgais lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai statūtiem vai ir pieļauti būtiski pārkāpumi Kongresa sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā.

7.nodaļa
Izpildinstitūcija.

7.1. LNSF izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un veic ikdienas organizatoriskos darbus LNSF Kongresu starplaikā.
7.2. Valde sastāv no 5 valdes locekļiem, ieskaitot prezidentu un viceprezidentu.
7.3.Valdes darbu organizē un vada LNSF prezidents. LNSF prezidenta prombūtnes, slimības vai citā gadījumā viņu aizvieto viceprezidents.
7.4.LNSF prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt LNSF atsevišķi. Pārējie valdes locekļi LNSF pārstāv tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.
7.5.Valdes locekļa pilnvaras var tikt apturētas, ja pārkāpj šos statūtus, lēmumus vai nodara būtisku kaitējumu LNSF. Pilnvaras apturēšana ir spēkā, ja par to nobalso visi pārējie Valdes locekļi.
7.6. Valdes loceklim ir tiesības uz tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņam izpildot Valdes locekļa pienākumus.
7.7.Valdes sēdes sasaucamas ne retāk kā vienu reizi 2 mēnešos un tās ir pilntiesīgas, ja piedalās vairāk nekā puse no locekļiem.
7.8. Visus jautājumus Valde izlemj atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Atsevišķos gadījumos var rīkot arī slēgtās sēdes un aizklātu balsošanu. Balsīm daloties līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.
7.9. Valdes sēdes tiek protokolētas, atspoguļojot tā norisi un pieņemtos lēmumus.
7.10. Valde:
      7.10.1. nodrošina Kongresā apstiprinātās LNSF darbības programmas izpildi;
      7.10.2. apstiprina LNSF organizatorisko struktūru, algoto darbinieku skaitu, viņu tiesības un pienākumus;
      7.10.3. koordinē savu Biedru darbu;
      7.10.4. izskata gada bilanci, apstiprina pasākumu plānu un budžeta dotāciju izlietojumu;
      7.10.5. organizē LNSF grāmatvedības darbu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
      7.10.6. apstiprina Latvijas izlases dalībniekus un pilnvaro pārstāvjus piedalīties vietējo vai starptautisko organizāciju pasākumos;
      7.10.7. nosaka ikgadējās biedru naudas apmērus un maksāšanas kārtību;
      7.10.8. apspriež un izlemj citus jautājumus, kas nav Kongresa kompetencē.

8. nodaļa.
Revidents vai Revīzijas komisija.

8.1. LNSF finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju veic Revidents vai Revīzijas komisija, kuru kongresa noteiktajā skaitliskajā sastāvā ievēl kongress. Komisija no savu locekļu vidus ievēl vadītāju. Revīzijas veikšanai var piesaistīt arī zvērinātu revidentu.
8.2.  Revidentu vai Revīzijas komisiju ievēl Kongress uz 4 (četriem) gadiem.
8.3. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
8.4. Revidents vai Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Valdes loceklis vai algotais darbinieks.
8.5. Revidents vai Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un revīziju veic ne retāk kā 1 reizi gadā.
8.6. Revidents vai Revīzijas komisija veic LNSF mantas un finanšu līdzekļu revīziju. Izvērtē darbības programmas izpildi un dod par to atzinumu Kongresam.

9. nodaļa.
Līdzekļi un manta.

9.1. LNSF ir savi līdzekļi, inventārs un materiālās vērtības, kas nepieciešams darbībai nodrošināšanai un sacensību organizēšanai.
9.2. LNSF līdzekļu veidošanas avoti:
      9.2.1. LNSF Biedru ikgadējās biedru maksas,
      9.2.2. valsts budžeta un pašvaldību finansējums,
      9.2.3. fizisko vai juridisko personu ziedojumi,
      9.2.4. dažādu mērķprogrammu vai pasākumu projektu finansējums,
      9.2.5. ienākumi no citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.

10.nodaļa.
Darbības izbeigšanas kārtība.

10.1 LNSF darbība var tikt izbeigta:
      10.1.1. ar Kongresa lēmumu, ja par to nobalso 2/3 klātesošo delegātu;
      10.1.2. citos Latvijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumos.
10.2. Jautājumu par LNSF darbības izbeigšanu, reorganizāciju vai likvidācijas kārtību, mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību lemj LNSF kongress, kas izveido likvidācijas komisiju.

Biedru pilnvarotās personas:
Varis Strazdiņš / paraksts/
Raitis Ozols / paraksts/

Statūtu grozījumi apstiprināti Latvijas Nedzirdīgo Sporta federācijas
10.kongresā – Rīgā, 2009. gada 21. novembrī.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com