LNSF balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā 2018

rakstījis: / trešdien, 31 janvāris 2018 / Publicēts: Makšķerēšana, Pasākumu rezultāti, Uncategorized

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2017. gada 3. martā
Protokols Nr.2/2017

LNSF BALVAS IZCĪŅA ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noteikt 2018. gada labākos nedzirdīgos sportistus zemledus makšķerēšanā.
1.2. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Latvijas nedzirdīgo vidū.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā organizē un vada LNSF.
2.2. Par balvas izcīņas zemledus makšķerēšanā norisi atbildīgais Raitis Ozols, kas veic arī tiesneša pienākumus.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 3. februārī, plkst. 08.00 – 15.00 Brantu ezerā, Brantu pagastā, Smiltenes novadā (https://goo.gl/maps/qJuaL6ak6i42|). Gadījumā, ja nedēļu pirms sacensībām laika apstākļi nav piemēroti, sacensības tiks atceltas.
3.2. Brantu ezerā ar karodziņiem tiek norobežota vieta, ko sacensību dienā ierāda tiesnesis.
3.3. Sacensību vieta un dalībnieku reģistrācija no plkst. 7.00 pie Brantu ezera, Brantu pagastā, Smiltenes novadā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir oficiālajos pieteikumos minētie un individuālie sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas ID numurs.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.5. Dalībniekiem sacensībās jāievēro makšķerēšanas kārtības noteikumi. Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un trokšņot.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Sacensību laikā dalībniekiem jālieto drošības „adata”.

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI ( 3 zonās)
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
5.2. Sacensības notiek individuālā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots. Sacensību ilgums 6 stundas (3 + 3).
5.3. Katrs sacensību dalībnieks vienlaikus drīkst aizņemt divus āliņģus, taču ne tuvāk kā 5m no otra dalībnieka āliņģa.
5.4. Katram sacensību dalībniekam atļauts izmantot vienu ziemas makšķeri.
5.5. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas vai beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.
5.6. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībās ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām. Ņemt un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
5.7. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.
5.8. Sacensību beigās dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis, tai skaitā ķīšus no sacensību iezīmētās zonas (izņemot līdakas, kuras ir ne mazāk par 50 cm, un zandartus, kuri ir ne mazāki par 45 cm.) ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas).
5.9. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Atbildīgs par ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu līdz 2018.gada 26.janvārim plkst. 17.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Individuālos pieteikumus no dalībniekiem, kas nav klubu biedri, pēc 6.1.punkta noteiktā termiņā jāiesniedz LNSF birojā.
6.3. Dalības maksu var pārskaitīt arī uz bankas kontu līdz 6.1.punkta minētajam pieteikšanās datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, Luminor Bank AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās kļūst sacensību dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. 1.- 3.vietas ieguvēji ar lielāko noķerto zivju svaru apbalvo ar balvām un diplomiem.
7.2. Uzvarētājs, kura lomā ir lielākā zivs (pēc garuma), tiek apbalvots ar pārsteiguma balvu.
7.3. Rezultātus vērtē pēc punktiem par izcīnīto vietu katrā sacensību daļā atsevišķi.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 26.01.2018. – 5.00 EUR;
8.3.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 26.01.2018. – 10.00 EUR;
8.4. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
9.2. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.3. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.

             

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com