LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā 2018

rakstījis: / otrdien, 23 janvāris 2018 / Publicēts: Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Šautriņu mešana, Uncategorized

 

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2017. gada 3. martā
Protokols Nr. 2/2017

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt šautriņu mešanu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2018. gada labākos šautriņu mešanas sportistus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā organizē un vada LNSF sadarbībā ar šautriņu mešanas klubu „Liepāja”.
2.2. Par LNSF balvas izcīņas šautriņu mešanā norisi atbildīgā pārstāve Gunta Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 17. februārī, plkst. 11.00, šautriņu mešanas klubā „Liepāja”, Liepājā, Ganību ielā 197.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas ID numurs.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātus.
4.5. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.6. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ( T vai polo krekls) ar sava kluba simboliku un sporta apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.7. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais rezultāts netiek ieskaitīts.
4.8. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.9. Dalībnieki startē ar savām šautriņām.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Individuāli – vienā grupā pēc sistēmas 301 vai pēc citas kārtības atkarībā no dalībnieku skaita.
5.2. Sacensības notiek, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, sacensības tiek atceltas.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā dalības maksu līdz 2018.gada 12. februārim plkst. 17.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz minētajam pieteikšanās datumam (12.02.2018.): Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, Luminor Banka AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. Katrā konkurencē apbalvo 1. – 3.vietas ieguvējus ar kausiem un diplomiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 12.02.2018. – 5.00 EUR.
8.4.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 12.02.2018. – 10.00 EUR.
8.5. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas var iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com