LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā 2015

rakstījis: / pirmdien, 09 novembris 2015 / Publicēts: Šautriņu mešana, Sporta veidi, Uncategorized

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt šautriņu mešanu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2015.gada labākos šautriņu mešanas sportistus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā organizē un vada LNSF sadarbībā ar rehabilitācijas centra filiāli „Rītausma”.
2.2. Par LNSF balvas izcīņas šautriņu mešanā norisi atbildīgā pārstāve Gunta Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2015.gada 21.februārī, plkst. 11.00, Rehabilitācijas centra filiālē „Rītausma”, Rīgā, Kandavas ielā 27.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir oficiālajos pieteikumos minētie spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Čempionātā var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātus.
4.4. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.5. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ar sava kluba simboliku un sporta apavos.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Dalībnieki startē ar savām šautriņām.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Individuāli – vienā grupā pēc sistēmas 301 vai pēc citas kārtības atkarībā no dalībnieku skaita.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv ) un kopā dalības maksu līdz 2015.gada 16.februārim plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz minētajam pieteikšanās datumam (16.02.2015.): Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .
7. APBALVOŠANA
7.1. 1. – 3.vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem un diplomiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1.ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 16.02.2015. – 3.00 EUR
8.4.2.ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 16.02.2015. – 6.00 EUR.
8.5. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas var iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.974 „Dopinga kontroles noteikumi”.

IMG_19012015_140501

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com