LNSF balvas izcīņa novusā 2016

rakstījis: / trešdien, 05 oktobris 2016 / Publicēts: Novuss, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

 

 

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2015. gada 20. novembrī
Protokols Nr. 11/2015

LNSF BALVAS IZCĪŅAS NOVUSĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt novusu Latvijas Nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt novusa spēlētāju meistarību.
1.3. Noskaidrot 2016.gada labākos novusa spēlētājus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu novusā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Sacensību organizēšanu un norises izdevumus sedz LNSF, saskaņā ar valsts budžeta iedalīto finansējumu.
2.3. Par novusa balvas izcīņu norisi atbild Guntars Beisons.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2016.gada 22.oktobrī, plkst. 10.00, Ķekavas novadā, Ķekavā, Ķekavas sporta centrā „Bultas”.

4. DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos minētie vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Dalībnieku skaits nav ierobežots.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Dalībniekiem sacensībās jāievēro pastāvošie iekšējie kārtības noteikumi. Dalībniekiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Sacensību dalībniekiem jāstartē atbilstošā sporta apģērbā (”T” vai ”polo” krekls) ar sava kluba simboliku un sporta apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.9. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais rezultāts netiek ieskaitīts.
4.10. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.11. Dalībnieks startē ar savu kiju.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un Latvijas Novusa Federācijas nolikumu.
5.2. Novusa sacensības notiek:
5.2.1. Vienspēlēs vīriešiem un sievietēm;
5.2.2. Jauktās Dubultspēlēs (komandu veido no viena kluba).

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv ) un kopā dalības maksu līdz 2016.gada 17.oktobrim plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā tiek apbalvoti:
7.1.1. 1. – 3.vietas ieguvēji ar kausiem un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 17.10.2016. – 6, 00 EUR (dalība vienspēlēs un dubultspēlēs);
8.1.2. ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma un pēc 17.10.2016. plkst. 15.00 – 12,00 EUR (dalība vienspēlēs un jauktās dubultspēlēs).
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
9.1. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35 EUR drošības naudu.
10.2. Priekšlikumus un ierosinājumus par novusa sacensībām nākotnē sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

afisa_novuss_2016

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com