LNSF balvas divcīņa spiningošanā un kastingā 2017

rakstījis: / piektdien, 07 jūlijs 2017 / Publicēts: Makšķerēšana, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 7. oktobrī
Protokols Nr.5/2016

LNSF BALVAS DIVCĪŅA SPININGOŠANĀ UN KASTINGĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noteikt 2017. gada labākos nedzirdīgos sportistus spiningošanā un kastingā.
1.2. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Veicināt pieredzes apmaiņu.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas divcīņu spiningošanā un kastingā organizē un vada LNSF.
2.2. Par balvas divcīņu spiningošanā un kastingā norisi atbildīgais Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2017. gada 13. augustā, plkst. 07.00 – 14.00 Babītes ezerā, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
3.2. Pulcēšanas vieta plkst. 06.00 laivu bāzē “Vecupenieki” (https://goo.gl/maps/4FNRt8LYwLo)

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir oficiālajos pieteikumos minētie un individuālie sportisti.
4.2. Ar sacensību Nolikumu sportisti var iepazīties savā sporta klubā vai LNSF interneta mājaslapā www.lnsf.lv .
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes spēju līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu vai kohleāro implantu.
4.5. Sacensības notiek individuālā vērtējumā un dalībnieku skaits nav ierobežots.
4.6. Dalībniekiem jābūt glābšanas vestei.
4.7. Dalībniekiem sacensībās jāievēro makšķerēšanas kārtības noteikumi. Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Bāzes laivas noma ir 8,00 EUR un to apmaksā paši dalībnieki.
4.9. Par savu veselību un drošību uz ūdens atbild pats dalībnieks, to apliecinot parakstu pieteikumā.

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
5.2. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt atcelts vai noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
5.3. Sacensību ilgumu nosaka tiesnesis pirms sacensību starta.
5.4. Elektromotoru vai dzinēju izmantošana laivā aizliegta.
5.5. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kura aprīkota ar jebkuru mākslīgu ēsmas imitāciju.
5.6. Dalībnieka rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Ja lomā ir aizliegtas zivis, tad sportists tiek diskvalificēts. Zivīm jābūt svaigām un nesakropļotām.
5.7. Spiningošana notiek no laivas (vienā laivā var būt divi dalībnieki).
5.8. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībās ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
5.9. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
5.10. Sacensību beigās dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis (izņemot ķīšus, līdakas, kuras ir ne mazāk par 50 cm un maksimālais daudzumus – 5 gabali, un zandartus, kuri ir ne mazāki par 45 cm, asarus bez ierobežojuma) ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar nezālēm un cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas).
5.11. Zivju svars – vērtējams pēc 100 punktu sistēma no 5 kg kopsummas (1punkts – 50grami). Ja kopējais svars pārsniedz 5kg, tad automātiski vērtē 5kg.
5.12. Sacensību noteikumi kastingā:
5.12.1. Sektors. Sacensības notiek izpildot metienus ar spiningu mērķī, kuru veido 5 koncentriski apļi. Kura mazākais diametrs ir 75 cm, katra nākošā apļa diametrs par 60 cm lielāks, lielākais 315 cm. Metienus izpilda no starta lakumiem, kuri izvietoti 10, 12, 14, 16 un 18 m attālumā no apļu centriem.
5.12.2. Inventārs. Vienrocīgs spinings ne garāks kā 2,50 m. Svariņš – plastmasas, balts, svars 7,5 g. Metienu tehnika un secība: Metienus izpilda ar vienu roku. 10 m – svārsta metiens, 12 m – metiens no labās puses, 18 m – metiens pār galvu, 14 m – metiens no kreisās puses, 16 m – izvēles metiens. No katra starta laukuma divi metieni. Laiks – 5 minūtes.
5.12.3. Vērtējums. Trāpījums centrā – 10 punkti, attiecīgi ir 8, 6, 4, 2 punkti, kopā iespējami 100 punkti.
5.13. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
5.14. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu vai individuālo dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu līdz 2017. gada 03. augustam plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Individuālos pieteikumus no dalībniekiem, kas nav klubu biedri, pēc 6.1. punkta noteiktā termiņā jāiesniedz LNSF birojā.

7. APBALVOŠANA DIVCĪŅĀ
7.1. Par uzvarētāju sacensībās divcīņā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais punktu skaits abās disciplīnās spiningošanā un kastingā. 1.- 3.vietas ieguvējus ar lielāko punktu skaitu apbalvo ar balvām un diplomiem.
7.2. Spiningošanā iegūtās vietas nosaka: lielākā noķerto zivju kopsvara dalībniekam ir visvairāk punktu.

8. DALĪBAS MAKSA, FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
8.1. Dalības maksa:
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 03.08.2017. – 3,00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 03.08.2017. – 6,00 EUR.
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
8.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz pašu dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

Svarīgi!

Papildus informācija par makšķerēšanas sacensībām Babītes ezerā, jāņem līdzi invalīda apliecība, lai nebūtu jāmaksā par makšķerēšanas licenci.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com