Latvijas nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā majoru pludmalē

rakstījis: / ceturtdien, 07 maijs 2015 / Publicēts: Sacensības / čempionāti, Smilšu volejbols

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2014. gada 11.decembrī
Protokols Nr. 7/2014

LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS SMILŠU VOLEJBOLĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2015. gada uzvarētājus smilšu volejbolā un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt smilšu volejbolu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt smilšu volejbola spēlētāju meistarību dzirdes invalīdiem.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā organizē un vada LNSF.
2.2. Par sacensības norisi smilšu volejbolā atbildīgais V.Strazdiņš un I.Kraze.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2015. gada 04. – 05.jūlijā Majoru pludmalē, Jūrmalā.
3.1.1. 04.jūlijā plkst. no 11.00 – 18.00
3.1.2. 05.jūlijā plkst. no 11.00 – 18.00
(ja pieteikušas komandas skaits būs lielāks nekā plānots, tad sacensību sākuma laiks var tikt mainīts! Lūgums sekot informācijai!).

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta mājas lapās: www.lnsf.lv .
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie spēlētāji, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Spēlētājs sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.6. Sacensībās katram pārim jāspēlē vienādās krāsas un veida sporta kreklos. Nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem!
4.7. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.9. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā, šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīties sacensībās, komandu no turnīra izslēdz, saglabājot rezultātu.
4.10. Komanda var atsaukt savu dalību sacensībās (iepriekš par to paziņojot sacensību organizatoriem). Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI, IZSPĒLES SISTĒMA
5.1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.
5.2. Sacensības notiek vīriešu un sieviešu grupās.
5.3. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, ja sasniegti 21 punkti vīriešiem vai 15 punkti sievietēm ar divu punktu pārsvaru.
5.4. Sacensību kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.4.1. Ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.4.2. ja piedalās līdz 7 komandām – riņķa sistēma:
5.4.3. ja piedalās 8 komandas un vairāk – spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm.
5.5. Par uzvaru 2 : 0, komanda saņems 2 punktus; par uzvaru 2: 1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 1: 2 saņem 1punktu, zaudētāji 0:2 nesaņem punktus.
5.6. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda:
5.6.1. Pēc kopējo setu attiecības;
5.6.2. Pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;
5.6.3. Pēc punktiem savstarpējās spēlēs.
5.7. Protestu komanda var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI.
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācijas uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8.punkts) ne vēlāk kā līdz 2015.gada 18.jūnijam LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas spēlētāju sastāva maiņas gadījumā pieteikumi jāiesniedz atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms spēļu sākuma.
6.5. Komandas vārdiskais pieteikums (Pielikums Nr.1 atrodams www.lnsf.lv ) jāsūta uz e-pastu (ofiss@lnsf.lv) līdz 2015.gada 18.jūnijam.

7. APBALVOŠANA
7.1. 1.–3.vietas ieguvēja apbalvo ar medaļām un diplomiem.
7.2. Apbalvoti tiek starptautiskā turnīra un Latvijas Nedzirdīgo čempionāta dalībnieki atsevišķi.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa komandai ( 2 spēlētāji ):
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri – 6,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuri nav LNSF biedri vai individuāli – 12,00 EUR par katru komandu;
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.974 „Dopinga kontroles noteikumi”.

bicvolejbola_afisa_2015

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com