Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā 06.04.2015.

rakstījis: / svētdien, 15 februāris 2015 / Publicēts: Orientēšanās, Sacensības / čempionāti

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sede
2014. gada 11.decembri
Protokols Nr. 7/2014

NOLIKUMS

1.  MERKIS UN UZDEVUMS

 1. Popularizet un veicinat orientešanas sporta attistibu sportistiem ar dzirdes traucejumiem Latvija
 2. Paaugstinat sportistu meistaribu.
 3. Noskaidrot 2015. gada Latvijas labakos orientieristus ar dzirdes traucejumiem.

2. VADIBA

 1. Latvijas Nedzirdigo cempionatu organize un vada LNSF sadarbiba ar orientešanas sporta klubu.
 2. Par orientešanas cempionata norisi atbildigais parstavis Raitis Ozols.

3. SACENSIBU LAIKS UN VIETA

 1. Cempionats notiek:

Sprinta„Lieldienu balva 2015” sacensibas ietvaros, notiek 2015.gada 6.aprili, plkst. 11, Dzirciema, Riga.

Garaja distance Riga cempionata ietvaros, notiek 2015.g. 23. maija plkst. 14.00, Baldones novada.

 1.  Par sacensibu vietu sikaku informaciju var atrast sekojošas interneta majaslapas:

Sprinta –  parks.mona.lv.

Garaja distance – http://www.ozonsok.lv/

4.  SACENSIBU DALIBNIEKI

 1. Dalibnieki ir nedzirdigo sporta klubu oficialajos pieteikumos vai individuali pieteikušie sportisti.
 2. Cempionata var piedalities visi Latvijas dzivojošie nedzirdigie vai vajdzirdigie cilveki, kuriem  dzirdes limenis ir zem 55 dB.
 3. Klubu vadibai janodrošina sava kluba sportistu iepazistinašana ar šo Nolikumu.
 4. Sportists sacensibu laika nedrikst lietot dzirdes aparatu.
 5. Dalibniekiem sacensibu vieta jaievero sporta kartibas noteikumi. Aizliegts smeket, lietot alkoholiskos dzerienus un trokšnot.
 6. Katrs sacensibu dalibnieks atbild par savam veselibas stavoklim atbilstošu slodzi, ko attiecigi pieteikuma apliecina ar savu personigo parakstu.
 7. Sacensibas dalibniekiem jastarte atbilstoša apgerba ar sava kluba simboliku.
 8. Sport-Ident kartes  iri apmaksa pats  dalibnieks.

5. SACENSIBU PROGRAMMA

 1. Sacensibas notiek saskana ar šo Nolikumu un starptautiskiem orientešanas federacijas (IOF) noteikumiem.
 2. Dalibniekiem starts sprinta – grupa S/V 21 un garaja distance – S/V 21A.
 3. Sacensibas notiek individualaja vertejuma, un dalibnieku skaits nav ierobezots.
 4. Sprinta un garaja distance sacensibas notiek atzimešanas ar Sport-Ident.

6. PIETEIKUMI UN DALIBAS MAKSA.

 1. Sporta kluba dalibnieku pieteikumi uz veidlapas un kopa ar dalibas maksu iesniedzami LNSF biroja lidz:
 2. 2015.gada 23.martam plkst. 15.00 (pieteikumi LNC sprinta).
 3. Dalibas maksu var parskaitit uz kontu lidz 6.1.p.minetajam datumam: Latvijas Nedzirdigo sporta federacija, Reg. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02 RIKO 0002 0100 2126 5.

7. APBALVOŠANA

 1. LNC tiek apbalvoti:

1.- 3.vietas ieguvejus grupa S/V 21(sprinta) un S/V 21A (garaja distance) apbalvo ar diplomiem un medalam.

8. FINANSES

 1. Sacensibas organizešanu finanse LNSF saskana ar iedalito valsts budzeta finansejumu.
 2. Cela un uzturešanas izdevumus sedz paši dalibnieki vai to komandejoša organizacija.
 3. Dalibas maksa:
  1. Dalibas maksa ir atseviška par katru disciplinu;
  2. Sprintam – ar sporta kluba oficialu pieteikumu lidz 23.03.2015. – 3,00 EUR;
  3. Sprintam – ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pec 23.03.2015. – 6,00 EUR.
  4. Dalibas atsaukšanas vai neierašanas gadijuma dalibas maksa netiek atmaksata.

9.  CITI NOTEIKUMI

 1. Priekšlikumus vai ierosinajumus sacensibu nobeiguma komandas parstavji vai citas ieinteresetas personas aicinatas iesniegt tikai rakstiska veida.
 2. Sportistiem sacensibas jaievero Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.974 „Dopinga kontroles noteikumi”.

Rezultāti sprintā

Rezultāti garajā distancē

sprinta_afisa_2015

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com