JŪS ESAT ŠEIT: SākumsNolikums “Par LR Nedzirdīgo sporta pasākumu organizēšanu un norisi”

Nolikums “Par LR Nedzirdīgo sporta pasākumu organizēšanu un norisi”

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) saskaņā ar saviem Statūtiem organizē Latvijas Nedzirdīgo čempionātus (turpmāk Pasākumi) un LNSF balvas izcīņas (turpmāk – Sacensības, abi kopā – Pasākumi) dažādos sporta veidos. Šis nolikums reglamentē visu Pasākumu galveno norisi, izņemot katra Pasākuma tehniskos noteikumus. Pasākumu sagatavošanas un norises process risinās šādā secībā:

 1. LNSF Valde katra gada otrajā pusgadā apstiprina Pasākumu projektu nākamajam gadam. Šo dokumentu izsūta visiem Nedzirdīgo sporta klubiem. Pavadvēstulē piedāvā uzņemties kādu no Pasākumu rīkošanu.
 2. Gada pēdējā LNSF Valdes sēdē akceptē Pasākumu plānu nākamajam gadam ar rīkošanas vietām un termiņiem. Kuru izsūta visiem klubiem, ievieto LNSF mājas lapā www.lnsf.lv un publicēt „Kopsolī”. Ņemot vērā laika vai citus objektīva iemeslus, Pasākumu termiņi vai vieta var tikt grozīti. Par to rakstiski paziņojot visiem klubiem iepriekš.
 3. Pasākumu mērķis un uzdevums ir veicināt un popularizēt Latvijas Nedzirdīgo vidū visus sporta veidus, ar kuriem nodarbojas nedzirdīgie cilvēki. Nosakot labākos Latvijas Nedzirdīgo čempionus, čempionāta komandu vai sacensību uzvarētājus kādā no šiem sporta veidiem.
 4. Pasākumu organizēšanas un norises izdevumus sedz LNSF, vadoties pēc valsts budžeta iedalītā finansējuma. Kontroli veic LNSF prezidents vai cita viņa nozīmētā atbildīgā persona.
 5. Sportists jebkurā Pasākumā drīkst piedalīties tikai bez dzirdes aparāta. Kā arī Pasākumu vietā jāievēro sporta ētikas noteikumi – nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un uzturēties atbilstošā apģērbā.
 6. Dalībnieku izdevumus – transportu, naktsmītni, uzturēšanas izdevumus – sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).
 7. Pasākumos var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie (dzirdes invalīdi) cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
 8. Pasākumos var piedalīties arī citas personas, kas nav nedzirdīgo sporta klubu biedri, LR patstāvīgie iedzīvotāji vai dzirdīgie, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
 9. Latvijas izlases dalībniekiem attiecīgā sporta veidā Pasākumu piedalīšanās ir obligāta. Ja sportists nav piedalījies attiecīgā Pasākumā, viņš zaudē tiesības pārstāvēt Latvijas izlasi starptautiskās sacensībās. Tas neattiecas uz izlases dalībnieku, kurš Pasākumā nevar piedalīties slimības vai traumas rezultātā, ko apliecina medicīnas iestāžu izziņa.
 10. Pasākumu veidi:

10.1.  Individuālie Pasākumi – sporta veidos, kur sportisti piedalās individuāli. Pie šiem pasākumiem pieskaita arī pāru vai dubultspēles – galda tenisā, novusā u.c. Pārstāvot kādu nedzirdīgo sporta klubu, citu organizāciju vai individuāli.

10.2. Komandu pasākumi – sporta veidi, kur sportisti piedalās komandu sastāvā. Komandu veido sporta klubs vai cita juridiska organizācija. Pasākumi var notikt, ja startē vismaz 3 komandas. Komandai jābūt vienādos sporta tērpos ar savu simboliku vai nosaukumu.

10.3.                    Komandu sporta veidos attiecīgā sporta veidā sportists visā kalendārā gada garumā startē (pārstāv) tikai vienā komandā. Pāreja uz citu komandu pieļaujama tikai ar līdzšinējā kluba vai juridiskās organizācijas rakstisku piekrišanu.

 1. Apbalvošana:

11.1. Individuālajos pasākumos gan sievietēm, gan vīriešiem:

 1. a) pirmās vietas ieguvēju apbalvo ar medaļu un diplomu, 2. un 3. vietas ieguvējus ar diplomiem, ja piedalās vismaz 3 (trīs) sportisti;
 2. b) pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ja piedalās vismaz 5 (pieci) sportisti;

11.2. Komandu pasākumos:

 1. a) pirmās vietas ieguvējkomandu apbalvo ar balvu, tās sportistu ar medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējus ar diplomiem, ja piedalās vismaz 3 (trīs) komandas.
 2. b) pirmo trīs vietu ieguvēj komandas apbalvo ar medaļām un diplomiem, ja piedalās vismaz 5 (piecas) komandas.
 3. Dalības maksas:
 4. a) Individuālajās sacensībās par katru dalībnieku jāmaksā 0,50 Ls;
 5. b) Par komandu jāmaksā 10,00 Ls;
 6. c) Ja nav Nedzirdīgo sporta klubu biedrs, dalības maksa – 2,00 Ls.

Maksājumu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu.

 1. Protestu, strīdu un pretenzijas izskatīšana:

Iesniegto protestu izskatīšanas secība:

 1. a) Sacensību tiesnesis vai tiesnešu kolēģija;
 2. b) LNSF Valde;

Izsniedzot protestu par sacensību vai pasākumu, klāt jāpievieno 10 Ls. Ja protests tiek apmierināts – naudu atdod, pretējā gadījumā to ieskaita LNSF budžetā.

 1. Ierosinājums, priekšlikums un 13. punktu paredzētie gadījumi jāiesniedz rakstiskā veidā, valsts valodā. Ieinteresētā persona vai viņa pārstāvis var ņemt līdzdalību ar novērotāja tiesībām.
 2. Dopings.

Sportisti jebkurā pasākumā piedalās, ievērojot LR MK Noteikumus Nr.974 par dopinga kontroles noteikumiem.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com