JŪS ESAT ŠEIT: SākumsLatvijas Nedzirdīgo sporta federācijas noteikumi par sporta sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas noteikumi par sporta sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) saskaņā ar saviem Statūtiem organizē Latvijas Nedzirdīgo čempionātus (turpmāk Pasākumi) un LNSF balvas izcīņas (turpmāk – Sacensības, abi kopā – Pasākumi) dažādos sporta veidos. Šis nolikums reglamentē visu Pasākumu galveno norisi, izņemot katra Pasākuma tehniskos noteikumus. Pasākumu sagatavošanas un norises process risinās šādā secībā:
1. LNSF Valde katra gada otrajā pusgadā apstiprina Pasākumu projektu nākamajam gadam. Šo dokumentu izsūta visiem Nedzirdīgo sporta klubiem. Pavadvēstulē piedāvā uzņemties kādu no Pasākumu rīkošanu.
2. Gada pēdējā LNSF Valdes sēdē akceptē Pasākumu plānu nākamajam gadam ar rīkošanas vietām un termiņiem. Kuru izsūta visiem klubiem, ievieto LNSF mājaslapā www.lnsf.lv un publicēt „Kopsolī”. Ņemot vērā laika vai citus objektīva iemeslus, Pasākumu termiņi vai vieta var tikt grozīti. Par to rakstiski paziņojot visiem klubiem iepriekš.
3. Pasākumu mērķis un uzdevums ir veicināt un popularizēt Latvijas Nedzirdīgo vidū visus sporta veidus, ar kuriem nodarbojas cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Nosakot labākos Latvijas Nedzirdīgo čempionus, čempionāta komandu vai sacensību uzvarētājus kādā no šiem sporta veidiem.
4. Pasākumu organizēšanas un norises izdevumus sedz LNSF, vadoties pēc valsts budžeta iedalītā finansējuma. Kontroli veic LNSF prezidents vai cita viņa nozīmētā atbildīgā persona.
5. Sportists jebkurā Pasākumā drīkst piedalīties tikai bez dzirdes aparāta un kohleāro implantu. Kā arī Pasākumu vietā jāievēro sporta ētikas noteikumi – nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus, nelietot mobilos telefonus un uzturēties atbilstošā apģērbā Pasākumu laikā.
6. Dalībnieku izdevumus – transportu, naktsmītni, uzturēšanas izdevumus – sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).
7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
8. Pasākumos var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie (dzirdes invalīdi) cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un Latvijas personas ID numurs.
9. Pasākumos var piedalīties arī citas personas, kas nav nedzirdīgo sporta klubu biedri, LR patstāvīgie iedzīvotāji vai dzirdīgie, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
10. Latvijas izlases dalībniekiem attiecīgā sporta veidā Pasākumu piedalīšanās ir obligāta. Ja sportists nav piedalījies attiecīgā Pasākumā, viņš zaudē tiesības pārstāvēt Latvijas izlasi dalībai starptautiskās sacensībās, pasaules, Eiropas čempionātā un Deaflympics. Tas neattiecas uz izlases dalībnieku, kurš Pasākumā nevar piedalīties slimības vai traumas rezultātā, ko apliecina medicīnas iestāžu izziņa.
11. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasākumu vietai, iekārtām, vai inventāram, tad viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
12. Piedaloties Pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
13. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

14. Pasākumu veidi:
14.1. Individuālie Pasākumi – sporta veidos, kur sportisti piedalās individuāli. Pie šiem pasākumiem pieskaita arī pāru vai dubultspēles – galda tenisā, novusā, boulingā, smilšu volejbolā u.c. Pārstāvot kādu nedzirdīgo sporta klubu, citu organizāciju vai individuāli.
14.2. Individuālie Pasākumi var notikt, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, tad sacensības tiek atceltas.
14.3. Komandu pasākumi – sporta veidi, kur sportisti piedalās komandu sastāvā. Komandu veido sporta klubs vai cita juridiska organizācija. Pasākumi var notikt, ja startē vismaz 3 komandas. Komandai jābūt vienādos sporta tērpos ar savu simboliku vai nosaukumu.
14.4. Komandu sporta veidos attiecīgā sporta veidā sportists visā kalendārā gada garumā startē (pārstāv) tikai vienā komandā. Pāreja uz citu komandu pieļaujama tikai ar līdzšinējā kluba vai juridiskās organizācijas rakstisku piekrišanu.
14.5. Katrā komandā var būt tikai viens citas valsts spēlētājs.

15. Dalība sacensībās:
15.1. Dalības maksas:
a) Individuālajās sacensībās par katru dalībnieku jāmaksā 5,00 EUR;
b) Par komandu jāmaksā 50 EUR;
c) Ja nav Nedzirdīgo sporta klubu biedrs, dalības maksa – 10 EUR;
d) Ja nav Nedzirdīgo sporta klubu biedri, par dalību privātai komandai – 75 EUR.
15.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz kontu līdz noteiktajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, Luminor Bank AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .
15.3. Pieteikšanās termiņi :
a) Piesakoties dalībai sacensībām, individuālajā sporta veidā, dalības maksas gala termiņš tiek noteikts vienu nedēļu pirms sacensībām.
b) Piesakoties dalībai sacensībām, komandas sporta veidos, dalības maksas gala termiņš tiek noteikts 2-3 nedēļas pirms sacensībām.
c) Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

16. Apbalvošana:
16.1. Individuālajos pasākumos gan sievietēm, gan vīriešiem:
a) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem;
b) par piedalīšanos sacensībās, bērni līdz 10 gadu vecumam, tiek apbalvoti ar pateicības rakstu;
16.2. Komandu pasākumos:
a) pirmās vietas ieguvēj komandu apbalvo ar ceļojošo kausu, tās sportistus ar medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējus ar medaļām un diplomiem, ja piedalās vismaz 3 (trīs) komandas;

17. Protestu, strīdu un pretenzijas izskatīšana:
Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu. Ja protests tiek apmierināts – naudu atdod, pretējā gadījumā to ieskaita LNSF budžetā.
Iesniegto protestu izskatīšanas secība:
1. a) Sacensību tiesnesis vai tiesnešu kolēģija;
2. b) LNSF Valde;

18. CITI NOTEIKUMI:
18.1. Ierosinājums, priekšlikums un 17. punktu paredzētie gadījumi jāiesniedz rakstiskā veidā, valsts valodā. Ieinteresētā persona vai viņa pārstāvis var ņemt līdzdalību ar novērotāja tiesībām.
18.2. Sportisti jebkurā pasākumā piedalās, ievērojot LR MK Noteikumus Nr.820 par dopinga kontroles noteikumiem.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com