JŪS ESAT ŠEIT: Sākums2016. gada pārskats

2016. gada pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 

Reģistrācijas numurs 40008022970

Nosaukums                 LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA

Adrese                         Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970

Darbinieku skaits                     3

Darbības sfēra                          Biedrība

Likvidācijas slēguma bilance

Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016
Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

 

Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

  Bilances aktīvi      
Posteņa nosaukums   Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi   10 867 1601
I. Nemateriālie ieguldījumi   20 0 127
II. Pamatlīdzekļi   30 867 1474
1. Nekustamais īpašums   40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi   50 867 1474
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   60 0 0
1. Akcijas un daļas   70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi   75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi   80 23114 9561
I. Krājumi   90 303 268
1. Materiāli   100 0 0
2. Preces   110 303 268
II. Debitori   120 114 884
III. Vērtspapīri   130 0 0
IV. Nauda   140 22697 8409
Kopā aktīvi   150 23981 11162
  Bilances pasīvi      
Posteņa nosaukums   Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi   10 23981 11162
1. Pamatfonds   20 0 0
2. Mērķfondi   30 23981 11162
3. Rezerves fonds   40 0 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds   43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds   45 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori   50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm   60 0 0
2. Citi aizņēmumi   70 0 0

 

Bilances pasīvi      
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 23981 11162

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP)

Reģistrācijas numurs 40008022970

Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 150 150
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 45854 45004
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 12406 4701
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 41600 15403
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 100010 65258
IX. Izdevumi. 80 87191 65755
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 3029 2365
3. Algas. 110 10828 12476
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2554 2943
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 734 776
6. Citi izdevumi. 140 70046 47195
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 87191 65755
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 12819 -497

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP)

Reģistrācijas numurs 40008022970

Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 12 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 310 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 320 0 0

Informācija par revidentu

Reģistrācijas numurs 40008022970

Revidenta ziņojuma datums

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs

Zvērināta revidenta personas kods

Licences numurs

Sertifikāta numurs

Komentārs

 

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)

Reģistrācijas numurs 40008022970                                                                                                      Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

  Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro) Sabiedriskā labuma darbības joma Sabiedriskā labuma mērķa grupa Sabiedriskā labuma guvēju skaits
vispārējie

ziedojumi

(neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi

mērķziedojumi

(noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi

no tiem kopā anonīmi

ziedojumi un dāvinājumi

sabiedriskā labuma darbībai (SL) administratīvaji

em izdevumiem (AI)

pārējiem

saimnieciskās darbības

izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem

un uzdevumiem (SC)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 3 330
Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     330

6/7

 

Citi dokumenti                                                                          Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022970                                                                                                      Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

    Dokuments   Faila nosaukums
1 Ziņojums   2016_gada_zinojums.pdf  
2 Administratīvo izdevumu pārskats      
3 Zvērināta revidenta atzinums      
4        

Sagatavoja LIENE KLEINA-BRŪVERE

E-pasts        kleinabruvere@inbox.lv

Tālrunis       26444174

 

 

Dokumenta numurs EDS: 47612163 Dokumenta sagatavotājs: LIENE KLEINA-BRŪVERE
Parakstītāja vārds, uzvārds: LIENE KLEINA-BRŪVERE Parakstīšanas datums: 28.03.2017
    Parakstīšanas laiks: 20:31:50
UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com