JŪS ESAT ŠEIT: Sākums2015. gada pārskats

2015. gada pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

  Bilances aktīvi      
Posteņa nosaukums   Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi   10 1601 1831
I. Nemateriālie ieguldījumi   20 127 276
II. Pamatlīdzekļi   30 1474 1555
1. Nekustamais īpašums   40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi   50 1474 1555
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   60 0 0
1. Akcijas un daļas   70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi   80 9561 9828
I. Krājumi   90 268 959
1. Materiāli   100 0 0
2. Preces   110 268 959
II. Debitori   120 884 114
III. Vērtspapīri   130 0 0
IV. Nauda   140 8409 8755
Kopā aktīvi   150 11162 11659
Bilances pasīvi      
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi 10 11162 11659
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 11162 11659
3. Rezerves fonds 40 0 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 11162 11659

 

Reģistrācijas numurs 40008022970
Nosaukums LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība

Likvidācijas slēguma bilance

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022970                                                                                                  Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 150 180
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 45004 40714
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 4701 5441
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 15403 4888
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 65258 51223
IX. Izdevumi. 80 65755 44941
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 2365 2335
3. Algas. 110 12476 9458
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2943 2231
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 776 428
6. Citi izdevumi. 140 47195 30489
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 65755 44941
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -497 6282

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022970                                                                                                  Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 12 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 310 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 320 0 0

Darbības veidu saraksts

Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
  Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija)   Pamatdarbība
1 9319 Citas sporta nodarbības   X

 

 

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

Reģistrācijas numurs 40008022970                                                                                                  Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

  Dokuments Faila nosaukums
1 Ziņojums 2015_gada_zinojums_1.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats Parskats_par_administrat_2015.pdf
3 Zvērināta revidenta atzinums  
4 Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 2015_gada_parskats_1.pdf
Dokumenta numurs EDS: 41586778 Dokumenta sagatavotājs: VARIS STRAZDIŅŠ
Parakstītāja vārds,      VARIS STRAZDIŅŠ uzvārds: Parakstīšanas datums: 29.03.2016
  Parakstīšanas laiks: 22:39:45
         

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com