Uzmanību! Izmaiņas 2018. gada Atklātajā Latvijas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā

rakstījis: / svētdien, 24 jūnijs 2018 / Publicēts: Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Smilšu volejbols, Uncategorized

Sakarā ar mazu komandu dalības pieteikuma skaitu 2018. gada Atklātais Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā notiks vienā dienā š.g. 30. jūnijā.

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2017. gada 1. septembrī
Protokols Nr. 5/2017

ATKLĀTAIS LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS SMILŠU VOLEJBOLĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2018. gada uzvarētājus smilšu volejbolā un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt smilšu volejbolu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt smilšu volejbola spēlētāju meistarību dzirdes invalīdiem.

2. VADĪBA
2.1. Par atklātā Latvijas Nedzirdīgo čempionāta smilšu volejbolā organizēšanu un vadīšanu atbild Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Par sacensības norisi smilšu volejbolā atbildīgā ir G. Vazdiķe.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 30. jūnijā – 1. jūlijā, Elkor pludmalē, Brīvības ielā 197B, Rīgā.
3.1.1. 30. jūnijā pamatturnīrs plkst. no 11.00 – 17.00.
3.1.2. 1. jūlijā finālspēles plkst. no 11.00 – 17.00.
3.1.3. Sacensību laiki var tikt mainīti atkarībā no komandu skaita.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta vietnē: www.lnsf.lv.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Spēlētājs sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.6. Sacensībās katram pārim jāspēlē vienādas krāsas un veida sporta kreklos. Nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem! Gadījumā, ja sporta krekls neatbilst komandas formai, uz tā uzdrukāta cita simbolika (Latvia, Latvija, LNSF), spēlētājs tiek uzskatīts par individuālu sacensību dalībnieku.
4.7. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.9. Ja iegūtas traumas vai kāds no spēlētājiem dažādu iemeslu dēļ nevar turpināt piedalīties sacensībās, komandu no turnīra izslēdz, saglabājot rezultātu.
4.10. Komanda var atsaukt savu dalību sacensībās (iepriekš par to paziņojot sacensību organizatoriem). Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

4.11. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.

4.12. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI, IZSPĒLES SISTĒMA
5.1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.
5.2. Sacensības notiek vīriešu un sieviešu grupās.
5.3. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, ja sasniegti 21 punkti vīriešiem vai 15 punkti sievietēm ar divu punktu pārsvaru.
5.4. Sacensību kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.4.1. ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.4.2. ja piedalās līdz 7 komandām pēc riņķa sistēmas:
5.4.3. ja piedalās 8 komandas un vairāk, spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm.
5.5. Par uzvaru 2: 0, komanda saņems 2 punktus; par uzvaru 2:1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 1: 2 saņem 1punktu, zaudētāji 0:2 nesaņem punktus.
5.6. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda:
5.6.1. pēc kopējo setu attiecības;
5.6.2. pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;
5.6.3. pēc punktiem savstarpējās spēlēs.
5.7. Protestu komanda var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācija uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8. punkts) ne vēlāk kā līdz 2018. gada 20. jūnijam LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas spēlētāju sastāva maiņas gadījumā pieteikumi jāiesniedz atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms spēļu sākuma.
6.5. Komandas vārdiskais pieteikums jāsūta uz e-pastu (lnsf@inbox.lv) līdz 2018. gada 20. jūnijam.

7. APBALVOŠANA
7.1. 1.–3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa komandai (2 spēlētāji):
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri – 10,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuras nav LNSF biedri vai individuāli un pēc 20.06.2018.– 20,00 EUR par katru komandu;
8.2. Dalības maksu veic reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai to komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com