Spēļu grafiks Latvijas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā 2016

rakstījis: / trešdien, 25 maijs 2016 / Publicēts: Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Smilšu volejbols, Uncategorized

Sakarā ar mazu komandu dalības pieteikuma skaitu Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā notiks vienā dienā š.g. 28. maijā.

Pirms turnīra sākuma būs izloze, kurā pāris iegūst savu numuru turnīrā.

Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2016 turnīrs sievietēm

Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2016 turnīrs vīriešiem

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 19. februārī
Protokols Nr. 13/2016

ATKLĀTAIS LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS SMILŠU VOLEJBOLĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2016. gada uzvarētājus smilšu volejbolā un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt smilšu volejbolu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt smilšu volejbola spēlētāju meistarību dzirdes invalīdiem.

2. VADĪBA
2.1. Atklāto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā organizē un vada LNSF.
2.2. Par sacensības norisi smilšu volejbolā atbildīgais V.Strazdiņš un G.Beisons

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2016. gada 28. maijā, Rīgā, Elkor pludmalē, Brīvības ielā 197 B, Rīgā.
3.1.1. 28. maijā plkst. no 11.00 – 17.00.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā divi spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta mājas lapās: www.lnsf.lv .
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas iedzīvotāja ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Spēlētājs sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Sacensībās katram pārim jāspēlē vienādās krāsas un veida sporta kreklos. Nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem!
4.8. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.9. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.10. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā, šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīties sacensībās, komandu no turnīra izslēdz, saglabājot rezultātu.
4.11. Komanda var atsaukt savu dalību sacensībās (iepriekš par to paziņojot sacensību organizatoriem). Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI, IZSPĒLES SISTĒMA
5.1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem smilšu volejbola noteikumiem.
5.2. Sacensības notiek vīriešu un sieviešu grupās.
5.3. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, ja sasniegti 21 punkti vīriešiem vai 15 punkti sievietēm ar divu punktu pārsvaru.
5.4. Sacensību kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.4.1. Ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.4.2. ja piedalās līdz 7 komandām – riņķa sistēma:
5.4.3. ja piedalās 8 komandas un vairāk – spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm.
5.5. Par uzvaru 2 : 0, komanda saņems 2 punktus; par uzvaru 2: 1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 1: 2 saņem 1punktu, zaudētāji 0:2 nesaņem punktus.
5.6. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda:
5.6.1. Pēc kopējo setu attiecības;
5.6.2. Pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;
5.6.3. Pēc punktiem savstarpējās spēlēs.
5.7. Protestu komanda var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI.
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācijas uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8.punkts) ne vēlāk kā līdz 2016. gada 12. maijam LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas spēlētāju sastāva maiņas gadījumā pieteikumi jāiesniedz atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms spēļu sākuma.
6.5. Komandas vārdiskais pieteikums (Pielikums Nr.1 atrodams www.lnsf.lv ) jāsūta uz e-pastu (ofiss@lnsf.lv) līdz 2016.gada 12.maijam.

7. APBALVOŠANA
7.1. 1.–3.vietas ieguvēja apbalvo ar medaļām un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa komandai ( 2 spēlētāji ):
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri – 6,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuri nav LNSF biedri vai individuāli un pēc 12.05.2016.– 12,00 EUR par katru komandu;
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

afisa_beach_volleyball_2016

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com