2019. gada LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā

rakstījis: / pirmdien, 14 janvāris 2019 / Publicēts: Sacensības / čempionāti, Šautriņu mešana, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 6. aprīlī
Protokols Nr. 3/2018

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt šautriņu mešanu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2019. gada labākos šautriņu mešanas sportistus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā organizē un vada LNSF sadarbībā ar šautriņu mešanas klubu „Liepāja”.
2.2. Par LNSF balvas izcīņas šautriņu mešanā norisi atbildīgā pārstāve Gunta Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2019. gada 16. februārī, plkst. 11.00, šautriņu mešanas klubā „Liepāja”, Liepājā, Ganību ielā 197.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas patstāvīgi dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas ID numurs.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātus.
4.5. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.6. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ( T vai polo krekls) ar sava kluba simboliku un sporta apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.7. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais rezultāts netiek ieskaitīts.
4.8. Gadījumā, ja sporta krekls neatbilst formai, uz tā uzdrukāta cita simbolika (Latvia, Latvija, LNSF), spēlētājs tiek uzskatīts par individuālu sacensību dalībnieku.
4.9. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.10. Dalībnieki startē ar savām šautriņām.
4.11. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.12. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Individuāli – vienā grupā pēc sistēmas 301 vai pēc citas kārtības atkarībā no dalībnieku skaita.
5.2. Sacensības notiek, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, sacensības tiek atceltas.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā dalības maksu līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 17.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz minētajam pieteikšanās datumam (11.02.2019.): Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, Luminor Banka AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. Katrā konkurencē apbalvo 1. – 3.vietas ieguvējus ar kausiem un diplomiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 11.02.2019. – 5.00 EUR
8.4.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 11.02.2019. – 10.00 EUR.
8.5. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas var iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com