2019. gada LNSF balvas izcīņa šahā

rakstījis: / trešdien, 06 marts 2019 / Publicēts: Sacensības / čempionāti, Šahs, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 15. jūnijā
Protokols Nr. 4/2018

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAHĀ

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2019. gada labākos šahistus.
1.2. Popularizēt un attīstīt šahu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt šahistu meistarību.
1.4. Dalībniekiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība LNSF balvas izcīņā ir vēlama.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šahā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Sacensības organizēšanu un norises izdevumus sedz LNSF, saskaņā ar valsts budžeta iedalīto finansējumu.
2.3. Par šaha balvas izcīņas norisi atbildīgā Gunta Vazdiķe, kas veic arī tiesneša pienākumus.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2019. gada 6. aprīlī, plkst. 11.00, Rīgas šaha skolas telpā, Pērnavas ielā 10, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies sportisti.
4.2. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.3. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un kohleāro implantu, un arī mobilo telefonu.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Sacensības notiek individuāli, un skaits nav ierobežots.
4.8. Dalībniekiem sacensībās jāievēro pastāvošie iekšējie kārtības noteikumi. Sportistiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.9. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.10. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.11. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, sacensības tiek atceltas.
5.2. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIDE noteikumiem.
5.3. Sacensību norises sistēmu atkarībā no dalībnieku skaita nosaka galvenais tiesnesis.
5.4. Apdomas laiks katram spēlētājam – 30 minūtes līdz partijas beigām:
5.4.1. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem vienāds punktu skaits, tad vietu secību nosaka pārspēlē līdz pirmajai uzvarai.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami līdz 2019. gada 1. aprīlim plkst. 16.00 LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „Luminor Banka”, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē ar diplomiem un kausiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 01.04.2019. – 5,00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma vai pēc 01.04.2019. – 10,00 EUR.
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLAS SAISTĪBAS
9.1. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.

10. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportistiem sacensībās ievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com