2019. gada LNSF balvas izcīņa riteņbraukšanā

rakstījis: / pirmdien, 09 septembris 2019 / Publicēts: Kalnu riteņbraukšana MTB, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

Paredzētā LNSF balvas izcīņa riteņbraukšanā š.g. 14. septembrī tiek atcelta nepietiekamā dalībnieku skaita dēļ.

LNSF BALVAS IZCĪŅA RITEŅBRAUKŠANĀ
NOLIKUMS

1.MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt un veicināt riteņbraukšanas sportu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt riteņbraucēju meistarību nedzirdīgo sportistu vidū.
1.3. Noskaidrot 2019. gada labākos riteņbraucējus katrā vecuma grupā.
1.4. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

2. VADĪBA
2.1.1. LNSF balvas izcīņu riteņbraukšanā organizē un vada LNSF.
2.2. Sacensību organizēšanas un norises izdevumus sedz LNSF, saskaņā ar valsts budžeta iedalīto finansējumu.
2.3. Par LNSF balvas izcīņas norisi riteņbraukšanā atbildīgais Raitis Ozols, kas veic arī tiesneša pienākumus.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2019. gada 14. septembrī plkst.10.00 Uzvaras parka bāzē, Uzvaras bulvārī, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKU NOTEIKUMI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos minētie un individuāli pieteikušies sportisti.
4.2. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.3. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ko ievēros ceļu satiksmes noteikumus, un piekrīt sacensību nolikumam. Nepilngadīgiem dalībniekiem vecāki ar parakstu apliecina dalībnieka atbilstošu veselības stāvokli un dalību sacensībās.
4.6. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi, un sacensībās jāievēro sporta sacensību kārtības noteikumi. Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.8. Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres visiem obligātas.
4.9. Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiek diskvalificēts.
4.10. Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesnesis, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensības.
4.11. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
4.12. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
4.13. Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
4.14. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
4.15. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.16. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.

5. SACENSĪBU PROGRAMMAS
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu.
5.2. Sacensības notiek individuālā vērtējumā:
5.2.1. Sievietēm – līdz 15 km;
5.2.2. Vīriešiem – līdz 25 km;
5.2.3. Meitenēm (līdz 16 gadiem) – līdz 5 km;
5.2.4. Zēniem (līdz 16 gadiem) – līdz 10 km.

6. PIETEIKUMI
6.1. Pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv) un kopā dalības maksu līdz 2019. gada 6. septembrim plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „Luminor Banka”, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā riteņbraukšanā tiek apbalvoti katrā no dalībnieku grupām.
7.1.1. 1.-3.vietas ieguvēji ar kausiem un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 06.09.2019. – 5.00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma pēc 06.09.2019. plkst. 15.00 – 10.00 EUR.
8.1.3. Bērniem vecumā līdz 16 gadiem dalības maksa – 5.00 EUR, jāpiesaka ar pieteikumu LNSF sekretariātam.
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35 EUR drošības naudu.
10.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas var iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com