2019.gada LNSF balvas izcīņa mini golfā

rakstījis: / pirmdien, 08 jūlijs 2019 / Publicēts: Mini golfs, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 21. septembrī
Protokols Nr. 6/2018

NOLIKUMS
LNSF BALVAS IZCĪŅA MINI GOLFĀ 2019

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Noskaidrot 2019. gada labākos mini golfa uzvarētājus.
1.2. Popularizēt un attīstīt mini golfa spēli Latvijas iedzīvotāju nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt mini golfa sportistu meistarību.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu mini golfā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija sadarbībā ar “Play4score” mini golfa laukuma vadību.
2.2. Sacensības organizēšanu un norises izdevumus sedz LNSF, saskaņā ar valsts budžeta iedalīto finansējumu.
2.3. Par mini golfa balvas izcīņas norisi atbildīgā Iveta Kraze, kas veic arī tiesneša pienākumus.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiek 2019. gada 17. augustā plkst. 11.00 mini golfa laukumā “Play4score”, Ostas prospektā, Mežaparkā, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies sportisti.
4.2. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.3. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Sacensībās dalībniekiem nedrīkst spēlēt bez sporta krekliem! Ja dalībniekam krekls uz tā uzdrukāta cita simbolika (Latvia, Latvija, LNSF), spēlētājs tiek uzskatīts par individuālu sacensību dalībnieku.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu un iepazinies ar šo sacensību nolikumu.
4.8. Dalībniekiem sacensībās jāievēro pastāvošie iekšējie kārtības noteikumi. Sportistiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.9. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.10. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.11. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu, un vispārējiem sacensību noteikumiem mini golfā.
5.2. Sacensības notiek individuālā vērtējumā, un vietu skaits ir ierobežots:
5.2.1. Vīriešiem;
5.2.2. Sievietēm;
5.2.3. Zēniem (līdz 16 gadiem);
5.2.4. Meitenēm (līdz 16 gadiem);
5.3. Dalībnieku skaits līdz 54;
5.3.1. Dalībniekus nosaka izlozes kārtībā;
5.4. Celiņus izspēlē pēc noteiktas secības;
5.5. Visi dalībnieki izspēlē 2 apļus atkarībā no dalībnieku skaita, pēc kuriem, summējot visu apļu rezultātus, nosaka uzvarētājus.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami līdz 2019. gada 9. augustam plkst. 15.00 LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „Luminor Banka”, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā mini golfā tiek apbalvoti katrā no dalībnieku grupām:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvēji ar diplomiem un kausiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 09.08.2019. – 5,00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma vai pēc 09.08.2019. – 10,00 EUR.
8.1.3. Zēniem un meitenēm vecumā līdz 16 gadiem dalības maksa – 5.00 EUR, jāpiesaka ar pieteikumu LNSF sekretariātam.
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLAS SAISTĪBAS
9.1. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.

10. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportistiem sacensībās ievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com