Noskaidroti uzvarētāji 2018. gada LNSF balvas izcīņa novusā

rakstījis: / sestdien, 20 oktobris 2018 / Publicēts: Novuss, Pasākumu rezultāti, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

Rezultāti:

Rezultati_LNSF 2018 vīr_vienspēles

Rezultati_LNSF 2018 vīr_dubultspeles

Rezultati_LNSF_ 2018 siev_vienspeles

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2017. gada 17. novembrī
Protokols Nr. 7/2017

 

LNSF BALVAS IZCĪŅAS NOVUSĀ
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt novusu Latvijas Nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt novusa spēlētāju meistarību.
1.3. Noskaidrot 2018. gada labākos novusa spēlētājus.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu novusā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.3. Par novusa balvas izcīņu norisi atbild Guntars Beisons.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 13. oktobrī, plkst. 11.00, Ķekavas novadā, Ķekavā, Ķekavas sporta centrā “Bultas”.

4. DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos minētie vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Dalībnieku skaits nav ierobežots.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Dalībniekiem sacensībās jāievēro pastāvošie iekšējie kārtības noteikumi. Dalībniekiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.8. Sacensību dalībniekiem jāstartē atbilstošā sporta apģērbā (”T” vai ”polo” krekls) ar sava kluba simboliku un sporta apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.9. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais rezultāts netiek ieskaitīts.
4.10.Gadījumā, ja sporta krekls neatbilst, uz tā uzdrukāta cita simbolika (Latvia, Latvija, LNSF), spēlētājs tiek uzskatīts par individuālu sacensību dalībnieku.
4.11. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.12. Dalībnieks startē ar savu kiju un ripu.
4.13. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.14. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un Latvijas Novusa Federācijas nolikumu.
5.2. Novusa sacensības notiek:
5.2.1. Vienspēlēs vīriešiem un sievietēm;
5.2.2. Pāru dubultspēlēs (komandu veido no viena kluba).

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv ) un kopā dalības maksu līdz 2018.gada 5.oktobrim plkst. 17.00 jāiesniedz LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „Luminor Banka”, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā tiek apbalvoti:
7.1.1. 1. – 3.vietas ieguvēji ar kausiem un diplomiem.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu.
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 05.10.2018. – 10, 00 EUR (dalība vienspēlēs un dubultspēlēs);
8.1.2. ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma un pēc 05.10.2018. plkst. 17.00 – 20,00 EUR (dalība vienspēlēs un dubultspēlēs).
8.2. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
9.1. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35 EUR drošības naudu.
10.2. Priekšlikumus un ierosinājumus par novusa sacensībām nākotnē sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com